ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

T003 防盗购物袋

描述:安全购物袋,拉索头配有磁力磁力,袋内有射频或声磁磁棒

频率:8.2mhz / 58khz / EM

尺寸:60*60សង់​ទី​ម៉ែ​ត

颜色:蓝色 / 可选

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី