ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

SP004 捆绑式标签

描述:可用来保护盒子、、 等 ((双重鸣鸣))

尺寸:Φ72*51មម

频率:58KHz / 8.2MHz /双频

颜色:灰色、 白色或自选

锁芯:ç£åŠ› é” èŠ¯

包装:100/ 10公斤 0.036立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី