ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

S002 双ស៊ីឌី保护盒

外径尺寸:147*150*30មម

内径尺寸:143*126*27មម

频率:8.2MHz / 58KHz / 66KHz / em

包装:120/箱,11公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី