ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

S003 保护ឌីវីឌី盒

外径尺寸:232*154*30មម

内径尺寸:203*145*15មម

频率:8.2MHz / 58KHz / 66KHz / em

包装:100/箱,24.5公斤,0.098立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី