ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

S001 磁带保护盒

外径尺寸:134*74*24មម

内径尺寸:112*71*21មម

频率:8.2MHz / 58KHz / 66KHz / em

包装:300/箱,12.5公斤,0.08立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី