ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

P003 圆锥形钉

描述:光钉 / 槽钉

尺寸:直径 ១៤ ម

长度:16/19/21/24/50មម

包装:10000个 / 箱 ២២ 公斤 ០០២៨ 立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី