ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

P001 平头钉

描述:光鉉 /’é '‰

尺寸:直径 ១២ ម

长度:16/19/21/24/50មម

包装:10000个 / ç®±15å…¬æ – ¤0.022ç«ææ – ¹ç±³

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី