ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

MS002 奶粉桶防盗盖 (小号)

外径尺寸:Φ115*47មម

内径尺寸:Φ98*22មម

频率:8.2MHz / 58KHz / bot

包装:100/箱,12公斤,0.054立方米泉市

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី