ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

MS001 奶粉桶保护盖 (大号)

外径尺寸:Φ144*52មម

内径尺寸:Φ125*28មម

频率:8.2MHz / 58KHz / ទាំងពីរ

包装: ១០០ / 箱,17公斤,0.09立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី