ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

MS003 袋装食品夹

尺寸:68*42មម

频率:8.2MHz / 58KHz

包装:500/箱,15公斤,0.03立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី