ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

L003 一针一环保护绳

描述:一针一环带钉保护保护绳

尺寸:175មម (7") 可根据客户需求订制

包装:5000/箱,12គក0.022立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី