ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

D003 取钉器

尺寸:Φ73*45មម

磁力:≥10000高斯

包装:50个 / 箱,24公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី