ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

D001 磁力开锁器

尺寸:Φ75*22មម

磁力:≥6000高斯

重量:250克

包装:100个 / 箱,23公斤,0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី