ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

BL003 马蹄标签

尺寸:49×49×11មម

频率:8.2mhz / 58khz

颜色:黑色 / 灰色 /定制

锁芯:三钢珠磁性锁芯,普通 / 超强

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី