ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

BL001 马蹄标签

尺寸:55*58*24មម 

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz

颜色:黑、 白、 灰或自选 

包装:500个 / 箱,10公斤,0.033立方米 

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី