ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

AM003 亚克力防盗系统

AM 58KHz单门系统

尺寸:165*39*10សង់​ទី​ម៉ែ​ត

频率:58គីឡូហឺត

材质:亚克力

ç” µåŽ ‹ï¼š220/110រ V

包装尺寸:170*50*12សង់​ទី​ម៉ែ​ត

装箱:1个 / 箱,24公斤,0.1立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី