ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

AM004 声磁防盗系统

尺寸:150*30*15សង់​ទី​ម៉ែ​ត

频率:58គីឡូហឺត

材质:å¡'æ– ™

ç” µåŽ ‹ï¼š220/110v ។

包装尺寸:155*35*20សង់​ទី​ម៉ែ​ត

包装:1件 / ç®±,12公斤,0.1立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី