ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

AM002 声磁防盗系统

尺寸: 150*30*12.7សង់​ទី​ម៉ែ​ត

频率: 58គីឡូហឺត

材质: 亚克力

电压: 220/110រ V

包装尺寸: 160*40*15សង់​ទី​ម៉ែ​ត

装箱: 1个 / 箱,22.5公斤,0.1立方米

 

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី