ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

AL003 插入式声磁标签

描述:  插入式声磁软软

尺寸: 44.5*11.1*2មម

频率:58គីឡូហឺត

颜色:  条形码,白色,黑色

包装:20000个 / 箱,13公斤,0.043立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី