ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

AD001 无源解码板

名称: 声磁解码板

尺寸: 157*106*5មម

重量: 250ក្រាម

装箱: 100个 / 箱, 26公斤, 0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី