બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

S002 双 સીડી 保护 盒

外径 尺寸:147*150*30એમએમ

内径 尺寸:143*126*27એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz / 66KHz / em

包装:120/箱,11公斤,0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ