બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

S013 墨水 盒 保护 盒

外径 尺寸:121*59*145એમએમ

内径 尺寸:118*53*51એમએમ

频率:8.2મેગાહર્ટઝ / 58KHz / 66KHz / em

包装:100/箱,13公斤,0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ