બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

R007 射频 防盗 系统

尺寸: 157*44.5*6.5સે.મી.

频率: 8.2મેગાહર્ટઝ / 10MHz

材质: 亚克力

电压: 220/110વી

包装 尺寸: 160*48*10સે.મી.

装箱: 1个 / 箱, 10公斤, 0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ