બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

P009 旋转 头 钉

描述:å… ‰ é ’‰/æ§½é ’‰

尺寸:直径12એમએમ

长度:16/19/21/24/50એમએમ

包装:10000/ 22公斤 0.022立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ