બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

P021 塑料 头 钉

描述:å… ‰ é ’‰/æ§½é ’‰

尺寸:直径18એમએમ

长度:16/19/21/24/50એમએમ

包装:10000/ 13公斤 0.033立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ