બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

P001 平 头 钉

描述:光 钉 / 槽 钉

尺寸:૧૨ મિમી

长度:16/19/21/24/50એમએમ

包装:10000૧૫ ૦.૦૨૨

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ