બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

P018 大 塑料 钉

描述:å… ‰ é ’‰/æ§½é ’‰

尺寸:直径32એમએમ

长度:16/19/21/24/50એમએમ

包装:2000/ 8公斤 0.036立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ