બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

P016 长柄 钉

描述:长柄钉

尺寸:直径22એમએમ

长度:16/19/21/24/50એમએમ

包装:10000/ 22公斤 0.037立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ