બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

MS008 奶粉 桶 标签 (一次性)

外径 尺寸: 129*12એમએમ

内径 尺寸: 127*11એમએમ

频率:  58મેગાહર્ટઝ

锁芯:磁力 锁

包装: 300/箱, 13公斤, 0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ