બીજી ભાષા

Tel: 400-021-9985

ED005 冲 消磁 一体 机

描述: 冲 消磁 一体 机

尺寸:270×230×110એમએમ

电压:220વી,50હર્ટ્ઝ,交流 电源

包装:1个 / 箱,8કિલો ગ્રામ,0.007સીબીએમ

注意 事项:更改 保险丝 时 关闭 电源

  • 产品 信息

在线 咨询

  • એક નવો કોડ પ્રયાસ