سایر زبان ها

  • فریت
  • فریت

فریت

شرح: فریت

ابعاد: بعد متفاوت یا سفارشی

فرکانس:  RF 8.2Mhz,3.25Mhz, 1.95MHz AM 58KHz /66KHz ect

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین