इतर भाषा

Tel: 400-021-9985

S002 双 सीडी 保护 盒

外径 尺寸:147*150*30मि.मी.

内径 尺寸:143*126*27मि.मी.

频率:8.2MHz / 58KHz / 66KHz / em

包装:120/箱,11公斤,0.08立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • एक नवीन कोड प्रयत्न करा