इतर भाषा

Tel: 400-021-9985

MDP002 手机 防盗 展示 报警 架

描述: 手机 防盗 展示架

尺寸: 130*140*110मि.मी.

材质: 铝合金

颜色: 珍珠 白

电缆 长度: 90सेमी

配件:3एम 胶 / 电源 适配器

  • 产品 信息

在线 咨询

  • एक नवीन कोड प्रयत्न करा