ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

SP004 捆绑式标签

描述:可用来保护盒子, 箱子等 (双重或三重鸣)

尺寸:Φ72*51មម

频率:58គីឡូហឺត / 8.2MHz /双频

颜色:灰色, 白色或自选

锁芯:磁力锁芯

包装:100/ 10公斤 0.036立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី