ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

SL003 挂钩锁

描述: æ‰£ä½å±•ç¤ºæŒ,é "© c" Ae ¥ä¿æŠ¤æŒ,在æŒ,é "©ä¸Šçš" A •†មួយ " 

尺寸: 53*23*20មម 

é "es: ç£ដែលជា> é "es 

颜色: 白色æ-定嶠

包装: 1000/, 10公斤, 0.028立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី